วัตถุประสงค์โครงการ

  ระบบอีเมลนักศึกษาเริ่มให้บริการวันที่ 12 เมษายน 2556 เพื่อให้นักศึกษามีอีเมลใช้ในการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ 
  เจ้าหน้าที่ และได้รับข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
  โดยนักศึกษาที่สามารถใช้ระบบอีเมลนี้ได้ต้องมีรหัสนักศึกษา ขึ้นต้นด้วย 51 เป็นต้นไป
  บริการที่นักศึกษาจะได้รับ
        1.อีเมลพื้นที่ 24 GB
        2.บริการเก็บข้อมูลออนไลน์ (Sky Drive)
        3.ใช้บัญชีนี้กับโปรแกรม Skype หรือ Windows live
        4.หลังจากจบการศึกษาแล้วนักศึกษายังสามารถใช้บัญชีอีเมลนี้ได้
  
ประกาศเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษารหัส 56 เป็นต้นไป ให้แจ้งความต้องการใช้ระบบอีเมลนักศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งรหัส ผ่านชั่วคราวให้ทางอีเมลเพื่อเข้าใช้งาน และนักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตามความต้องการ แจ้งความต้องการได้ที่อีเมล help@live.nstru.ac.th
Upgrade to Office365 Ready
login_mail

      นักศึกษาจะได้รับบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
  โดยมี Username : รหัสนักศึกษา@live.nstru.ac.th
      Password : วันเดือนปีเกิด
  ตัวอย่าง Username : 5611524003@live.nstru.ac.th
      Password : ถ้าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2556
            ใส่เป็น 01012556
       หากใส่รหัสผ่านไม่ได้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
          

  นักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานอีเมล ได้ที่ 
  1. เว็บไซต์ http://race.nstru.ac.th หัวข้อ Service Desk
  2. อีเมล : help@live.nstru.ac.th